Как да намалим риска от инфекции в специфичните условия на коронавирус?

Специалистите от Оптика Лазер съветват:

С най-голям принос към безопасната работа са приспособени аспирационни системи от налични въздушни турбини и битова техника


Основната опасност от заразяване се крие в необходимоста от продължителен престой на късо растояние между пациент с неизвестен статус  и лекар, и вдишване на инфектирани аерозоли образувани както при дишане на пациента така и при работа с инструменти, които активно формират аерозоли. Как в тези условия зъболекаря да води своята практика?. Какви рискове съществуват и какви способи за обезопасяване могат да се приложат.

Беспорно на първо място е необходимо стриктно обезопасяване с индивидуални средства за защита, като маски от висок клас, херметически очила, щитове, специални шапки и защитно облекло.


На второ място е  необходимоста от специални мероприятия по дезинфекциране на работната зона и инструментите като към познатите мероприятия е добре да се добави и възможност за тотална стерилизация на помещението с използване на утвърдените вече бактерицидни лампи.


На трето място е много добре да се обърне внимание на възможноста за скъсяване на времето на интензивен контакт между лекар и пациент в едно посещение. Това от една страна намалява възможноста за прехвърляне на инфекция, а от друга  скъсеното време подържа способноста на лекаря за висока степен на концентрация, за недопускане на заразяване. В тази група от дейности попадат както организационните мероприятия по предварителна подготовка на лечебния процес, така и използване на съвременни технологии. Такива могат да  бъдат методи за  бързо обезболяване, методи с използване на диодни лазери, които в допустимите за приложение случаи могат да сведат продължителноста на лечение от десетки секунди до 3-4 минути и др.


На четвърто място е необходимоста от силно намаляване на манипулациите свързани с активно формиране на аерозоли съдържащи слюнка, а в някои случаи и кръв на пациента. Образувания аерозолен поток прониква и под маската на лекаря и попада в дихателните му пътища. За целта е добре да се сведе до възможен минимум използването на класическия инструментариум като бормашина (или по възможност да се работи без въздух), ултразвукови накраиници за професионална хигиена, пиезотоми в хирургията, апарати от типа Air-Flow и др. Добро решение в условията на пандемията се оказа използването на диодни лазери  за голяма част от манипулациите. Съчетаването на излючителните медицински резултати с липса на аерозол, осигурена придружаваща хемостаза, липса на болка, осигурено сухо поле ги направи подходящи за една голяма част от процеса на подготовка и провеждане на лечението.


И на пето място, но с най-голям принос за осигуряване на безопасна работа, е извеждането на формирания аерозол и издишвания от пациента въздух извън зоната за вдишване на лекаря. Това означава че в малкото, активно наситено с аерозоли пространство, между главата на лекаря и пациента е необходимо да се въведе относително мощна аспирационна система. Това технически се осъществява със специализирани системи. Входа на системата трябва да се позиционира близо до устата на пациента, така че да увлича аерозола. Изхода на системата, с изхвърляния аерозол трябва да бъде в атмосферата извън кабинета, на място гарантиращо липса на опасност за хора, или да въде прокарана през съд с химичен дезинфектант или съд с мощно вътрешно осетяване с бактерицидни лампи. Построяването на такъв тип аспирации е по силата на всеки техник и до инсталиране на по скъпа специализирана апаратура може да позволи сравнително безопасна работа на кабинета.


Важно е да не се допуска потенциално рисков аерозол да навлиза под щита на лекаря!


Ние, инженерите от Оптика Лазер, сме готови да ви консултираме за техническите проблеми за да запазим здравето ви. Бъдете здрави!

тел.0888 835 588