Програма на дистанционно обучение на тема ”Придобиване на допълнителни умения с уникалният дентален инструмент – диоден лазер”

1.Част- онлайн. Свойства и параметри на лазерното лъчение имащи отношение към лечението в денталния кабинет.

1.1. Високоенергийни диодни лазери – основни физикални параметри имащи отношение към използваните в денталната медицина ефекти на стимулация, хемостаза, аналгезия, коагулация, карбонизация или изпаряване на тъкан.

1.1.1. Спектър на излъчване (дължина на вълната)  и коефициенти на поглъщане на различни тъкани имащи отношение към гарантираната безопасност при приложението им, ефектите на аналгезия и хемостаза, взаимодействието на свтлината при термично преобразуване на енергията.

1.1.2. Мощност и плътност на мощността – интуитивно дирижиране на процеса на взаимодействие между светлина и биологична тъкан. Защо работата с лазер е интуитивен процес.

1.1.3. Количеството енергия въвеждана в клетките като функция на плътност на мощност и време за облъчване. Защо степента на въздействие е фунция на избраната мощност и скоростта на движение на ръката. Как лекарят интуитивно,  по визуалния резултат приспособява скоростта на движение на ръката. Защо качеството на медицинската обработка зависи не толкова от избраната мощност колкото от скоростта на движение на ръката.

1.1.4. Коефициенти на поглъщане на светлината от различни по вид тъкани и защо работата с лазер автоматично предизвиква ефекти на придружаваща  аналгезия и задължителна хемостаза.

1.1.5. Фотодинамични и термични взаимодействия на светлината с жива клетка. Термично преобразуване на клетката – ефекти на коагулация, карбонизация и изпаряване. Придружаващи фотодинамични ефекти на стимулацията на тъканите под зоната за коагулация. Защо лазерът е наречен феноменален инструмент. Как при разрез с един преход се получава едновременно стерилно  премахване на тъкан, формиране на превръзка (сухо поле) и  стимулиране на тъканите под зоната за разреза. Защо дълбочината на разреза е самоограничена в рамките на няколко десетки от милиметъра и защо разрезите се затварят винаги от основата навън, без да образуват цикатрикси.

1.2. Световод – универсалният инструмент при работа с диоден лазер.

1.2.1. Как се формира и пренася светлината  през световода. Вход и изход на световода и геометрични  характеристики на светлинния сноп след изхода на световода.

1.2.2. Характеристики на световода – гъвкав и свръхгъвкав световод за работа и в пародонтален джоб и при ендодонтска стерилизация.

1.2.3.Понятия за чист и активиран връх на световода. Защо чист връх се използва при кюретаж на пародонтален джоб, при лазерна стерилизация на ендодонта, при обработка на лигавични заболявания, при самостоятелна хемостаза или аналгезия, и защо върха на световода се активира при необходимост от разрези при гингивектомии, при френулотомии, при лазерни ретракции и др. Как при активирането на световода да постигнем необходимите резултати със запазване на феноменалните придружаващи ефекти на наличие на превръзка, обезболяване, хемостаза и стимулиране на тъканите под зоната на разреза.

1.2.4. Дезинфекция и стерилизация на световода.

Цена на онлайн курса 1 част 36 лв.

Първата част завършва с тест за самоотценка на курсиста.

  1. Част 2 – индивидуална практическа работа. Практически занимания за усвояване на техниките за работа с диоден лазер върху биологичен материал.

Целта на практическото занимание е  да се отработят техниките за движение на ръката и да се усвои интуитивният начин на работа.  Работи се с лазер от фирмата  върху материали с различен коефициент на поглъщане , включително върху биологичен материал. В условията на опасност от коронавирус обучението е по един човек с инженер-инструктор.

2.1.Отработване на въздействието на лазерната светлина върху силнопоглъщащ материал и влиянието на промяна на разстоянието от върха на световода (формираната плътност на мощност) върху физическото преобразуване на материала.

2.2. Отработване на влиянието на скоростта на движение на ръката върху преобразуването на материала. Техники за „пирографиране”  с лазер.

2.3. Работа върху биологичен материал. Тренират се техники за обезболяване, хемостаза и коагулация на тъкан от растояние. Тренировка за активиране на въраха на световода и за връщането му в състояние с чист оптичен връх.

2.4. Отработване на техники при работа   с чист оптичен връх  и активиран връх за разрези.  Как интуитивно да регулираме зависимоста между ограничаване на използваната мощност и скоростта на движение на ръката.

2.5. Отработване техниката за работа с чист оптичен връх при кюретаж на пародонтален джоб и при лазерна ендодонтска стерилизация.

2.6. Един час свободна тренировка за създаване навици за работа с новия инструмент.

Цена на втората част на курса 36 лв.

 3.Част 3. Клинични практики и техники за лазерно лечение на дентални заболявания, извършвани в поливалентния кабинет.

Водещ практикума е д-р Ренета Перфанова. Сертифицирана от Европейската лазерна асоциация “SOLA”, Италианското лазерно сдружение “LAMBDA”, Американската лазерна асоциация  “ALA”. Практически опит в лазерното лечение в поливалентния кабинет над 14 години.

Съдържание:

  1. Лазерен кюретаж на пародонтални джобове;
  2. Стерилизация на ендодонта с лазер;
  3. Лазерна обработка на меки тъкани:
    • Премахване и оформяне на прораснала гингива;
    • Лазерна ретракция преди вземане на отпечатък;
    • Други обработки: Френулотомия, разкриване на кариозни лезии, оформяне клиничната коронка на зъба, разкриване на импланти, лечение на афти, херпеси, декубитуси и др.

Работи се максимум с трима курсисти, на три работни места с три лазера, с растояния между тях не по-малко от 2 метра. Работи се върху биологичен материал. Прави се демонстрация от водещия, след което участниците отработват манипулациите.

Показват се снимки и видеоклипове от клинични случаи и се дискутират предимствата и спецификите при използването на лазерния инструмент в сравнение с класическото лечение.

Споделя се информация за цени на леченията и отражение върху икономическата ефективност на кабинета.

Цена на третата част на курса 192 лв.