I. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИОДЕН ЛАЗЕР КАТО ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ОТ ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР

В последните години диодният лазер се утвърди като един прекрасен инструмент при кюретаж на пародонтални джобове, при стерилизация на ендодонта, за лечение на лигавични заболявания, за ретракция преди вземане на отпечатък, за премахване на прораснала гингива и др.
При използването му като хирургичен инструмент денталният лекар много често прави съпоставка с друг отличен инструмент – традиционния скалпел. В настоящия материал ще се опитаме да покажем, че това са два различни инструмента, които по предпочитание могат да се използват в различни случаи, а понякога и успешно да се допълват.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИОДНИЯ ЛАЗЕР И ТРАДИЦИОННИЯ СКАЛПЕЛ

Да разгледаме работните характеристики на двата инструмента. Традиционният скалпел работи със специално оформен дълъг режещ ръб. Работната зона обаче на диодния лазер е челото на специално влакно (световод).

Различните конструктивни особености на двата инструмента предопределят различните техники за работа и различни резултати от обработката. При работа със скалпел се използва лек натиск и провлачване на острието на скалпела по зоната, подлежаща на разрязване. Докато при рязане с лазер върхът на световода само се плъзга по повърхността на тъканта. Поради това се получават и две различни характеристики на ефекта от срязването. С традиционния скалпел срязването става бързо. След това се предприемат мерки за спиране на кървенето, за превръзки, а по-нататък, ако се налага и зашиване.

При работа с диоден лазер процесът на срязване е значително по-бавен, но благодарение на специфичните особености на светлината, зоната на разрязване остава стерилна с автоматично поставена превръзка от коагулиран слой, а проникващата светлина под зоната на разреза осигурява коагулиране на подлежащите кръвоносни съдове и нервни окончания. Процедурата протича без кръв, в „сухо поле”, с частично редуцирана или липсваща болка и без необходимост от допълнителни манипулации. При това проникващата светлина стимулира клетките под зоната на разреза и тези разрези зарастват отчетливо по-бързо. Не на последно място е начинът на зарастване на разрезите.

При работа с традиционния скалпел зарастването започва от мястото на съшиването. Докато при работа с лазер заздравяването започва от силно активираните клетки от дъното на разреза към началото му. Това определя и специфичната характеристика на заздравялата рана – бързо възстановяване, без ръбци и без белези.

КАКВО СОЧИ НАТРУПАНИЯТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ ОПИТ НА ЛЕКУВАЩИЯ

Да се спрем на натрупания в продължение на години опит на лекуващия, който до голяма степен предопределя предпочитанията му за начина на работа. Естествено един добър лекар е обучаван да работи с традиционен скалпел. При продължителната си работа той е провел десетки и стотици успешни интервенции. За разлика от техниката за работа със скалпел, техниката за работа с лазер засега все още не е застъпена в учебните програми. Поради това изглежда трудна и непредсказуема.

Опитът, натрупан с инсталирането и експлоатацията на стотици лазери обаче показва, че поради физическите свойства на светлината и на самоограниченото й проникване в тъканите, опасността от грешни манипулации е сведена до минимум. Единственият голям недостатък при срязването на тъкан с лазер остава относително бавният процес на рязане при по-дълбоки срезове. Това най-често се дължи на недобре обяснения от производителите механизъм и начините за провеждане на срязването.

КАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ НА ЛАЗЕРНОТО РЯЗАНЕ

Нека като начало да се спрем на механизма на лазерното рязане. Работният инструмент при работа с диоден лазер е тънък световод с диаметър 0,3 до 0,4 мм. Светлината излиза само през върха (челото) на световода. През страничните повърхнини на влакното не преминава енергия.

Друга особеност е, че инфрачервената светлина от диодния лазер прониква частично през тъканта. Ето защо, ако не се вземат допълнителни мерки и се работи само със светлина, с добре почистен връх, не е възможно да се концентрира достатъчно енергия само на повърхността на слоя за срязване.

По тази причина, специално за тази дължина на вълната, е създаден един лесен, специализиран метод за частично нагряване на върха на световода. Така че по начина на работа лазерът, от една страна, да се доближи до работата на терморезекорите. От друга страна, част от светлината да продължава да се пропуска през световода, за да се запазят и свойствата на чисто лазерна обработка, с придружаващата стимулация, аналгезия и хемостаза.

Това се постига с частично активиране на върха на световода, чрез допир до бързо карбонизиращ се материал. При пропускане на светлина през така подготвен световод част от светлината се поглъща от карбонизирания слой. Върхът и зоната около него се загряват, като другата част от светлината се пропуска през върха на световода. С така „активирания” световод могат да се правят както разрези, така и повърхностна „лазерна пластика” за премахване на прораснали гингиви, разкриване на имплантати, за оформяне коронките на зъба, за ретракции и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПРИ ПО-ДЪЛБОКИ РАЗРЕЗИ И КАК ДА ГО ИЗБЕГНЕМ

Много често обаче при по-дълбоки разрези лекуващият се среща и с един технически проблем. Той е плод на недостатъчно добро описание на начините за работа от производителите на такава техника. Оказва се, че при навлизане на върха на световода в дълбочина процесът на рязане се затруднява – лазерът сякаш изведнъж започва да губи ефективност.

На какво се дължи този ефект? При по-дълбоки разрези, когато световодът се потапя в дълбочина, страничните му повърхнини се допират до тъкан, при което настъпва по-активен топлообмен към страничните повърхнини на световода. Така се отнема голяма част от натрупаната топлина на върха на световода. Процесът на рязане става бавен с изискване за още и още енергия.

За избягване на този ефект е необходимо полученият начален срез леко да се разтваря с помощни средства. По този начин да се избегне максимално допирането на вече разрязана тъкан до страничните повърхнини на световода. Активираният връх на световода трябва да се плъзга бавно по мястото на среза. Дълбочината на среза обикновено е от 0,3 до 0,5 мм, така че разрязването се извършва с няколкократни бавни преходи. Така могат да се постигнат различни дълбочини на среза с посочените вече ефекти.

Използването на различни типове инструменти е избор изцяло на лекуващия и зависи от опита му, от обзавеждането на кабинета и от избора му какъв ефект от лечението да получи.

Оптика Лазер
Тел.0888 835 588
www.opticalaser.eu; info@opticalaser.net