Уведомление

от Управителя на ОПТИКА ЛАЗЕР

Отностно кандидатстване на ОПТИКА ЛАЗЕР за помощ по процедура

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19„.

Във връзка пандемията от COVID-19 Оптика Лазер кандидатства за помощ от Оперативна програма 2014BG16RFOP002 – Иновации и конкурентоспособност.

 Регистрационен номер на договорът е: BG16RFOP002-2.073-20458-C01/ 28.09.2020

Наименование на проекта:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок: 3месеца

Уведомлението да бъде закачено на информационното табло на ОПТИКА ЛАЗЕР в Производствения отдел, стая 207.

06.10.2020г.                                                                     Управител: /п/